Oleg Chernyshev, Russia & Uyacheslav Boretsky, Poland

© Butterfly On My Shoulder 2007