Ilya Filimentsov & Alexey Schchitov, Russia

© Butterfly On My Shoulder 2007